Eagle Gym Haarlem – Privacyverklaring | Eagle Gym Haarlem

Eagle Gym Haarlem – Privacyverklaring

 

Eagle Gym Haarlem, gevestigd aan Jasmijnstraat te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eagle Gym Haarlem – Jasmijnstraat – Haarlem – info@eagle-gym.nl

Aniel Kalicharan is de Functionaris Gegevensbescherming van Eagle Gym Haarlem. Hij is te bereiken via info@eagle-gym.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eagle Gym Haarlem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door middel van een inschrijvingsformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Eventuele gezondheidsproblemen waar wij rekening mee moeten houden tijdens de lessen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers .

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eagle Gym Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Eagle Gym Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eagle Gym Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een iemand van Eagle Gym Haarlem tussen zit. Eagle Gym Haarlem gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen. Wij werken slechts met inschrijvingsformulieren en bankrekeningnummers waar wij de contributie van leden ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eagle Gym Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Na 3 maanden niet komen trainen of na afmelding van de beoefende sport zal Eagle Gym Haarlem je afmelden en zal het inschrijvingsformulier vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eagle Gym Haarlem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eagle Gym Haarlem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eagle Gym Haarlem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eagle-gym.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eagle Gym Haarlem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Foto’s

Voor het plaatsen van foto’s op onze website en/of social media dient er altijd toestemming gevraagd te worden aan alle leden en aan de ouders of verzorgers van minderjarige kinderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eagle Gym Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eagle-gym.